Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en uitvoering van cursussen, workshops en projecten door Trees en Gedichten .Wie zich inschrijft voor een cursus/workshop van Trees en Gedichten, of een opdracht verstrekt aan Trees en Gedichten verbindt zich daarmee aan deze Algemene voorwaarden.

INSCHRIJVEN VOOR ACTIVITEITEN

Voor activiteiten aangeboden vanuit Trees en Gedichten gaat aanmelden en inschrijven via de website. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur. Na betaling van de factuur is de inschrijving definitief.
Bij activiteiten die Trees en Gedichten namens een opdrachtgever uitvoert of in samenwerking met een tweede partij staan de activiteiten in elk geval vermeld op de website van Trees en Gedichten,  met vermelding van de wijze van inschrijving.

OPDRACHTGEVERS

 • Een oriënterend gesprek over een mogelijke opdracht is vrijblijvend en gratis.
 • Bij het maken van een vervolgafspraak brengt Trees en Gedichten overlegtijd en eventueel voorbereidingstijd volgens een overeengekomen uurtarief in rekening.
 • Als er geen ander uurtarief overeengekomen is met Trees en Gedichten is het tarief € 85,- per uur.
 • Tenzij er sprake is van btw-vrijstelling of het 9% btw-tarief brengt Trees en Gedichten altijd 21% btw in rekening. Offertes zijn exclusief dit btw-bedrag, tenzij anders vermeld.
 • Het intellectueel eigendom van activiteiten ligt en blijft liggen bij Trees en Gedichten, tenzij daar expliciet andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Opdrachtgevers zijn gehouden aan de betalingstermijn van 10 dagen die hieronder staat vermeld, tenzij er met Trees en Gedichten anders overeengekomen is.

BETALING DOOR PARTICULIERE DEELNEMERS

 • Particuliere deelnemers betalen voor aanvang. Na ontvangst van betaling is de inschrijving definitief.
 • Het betalingsmoment voor particuliere deelnemers is uiterlijk twee weken vóór datum van aanvang van de activiteit. Bij aanmelding binnen twee weken voor aanvang is de uiterste betalingsdatum in overleg.
 • Elke deelnemer ontvangt een btw- factuur.
 • Als een betaling bij start van de activiteit niet is ontvangen, blijft de deelnemer gebonden aan betaling.
 • Als na een herinnering geen betaling volgt brengt Trees en Gedichten bij een volgende herinnering administratiekosten in rekening.
 • Bij wanbetaling behoudt Trees en Gedichten zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Hiervan zal Trees en Gedichten vooraf melding doen.

BETALING DOOR OPDRACHTGEVERS

 • De betalingstermijn van facturen is 10 dagen vanaf factuurdatum.
 • Standaard is betaling van 40% van het bedrag bij bevestiging van een offerte en voortgang van het project. Bij opdrachten met een kleine omvang is betaling achteraf na overleg ook mogelijk, bij grote opdrachten is een betaling in meerdere termijnen in overleg vast te leggen.
 • De betalingstermijn van 10 dagen geldt voor aanbetalingen, tussentijdse betalingen en afrondende betalingen.
 • Als na een herinnering geen betaling volgt brengt Trees en Gedichten bij een volgende herinnering administratiekosten in rekening.
 • Bij wanbetaling behoudt Trees en Gedichten zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Hiervan zal Trees en Gedichten vooraf melding doen.

ANNULERING DOOR PARTICULIERE DEELNEMERS

 • Afspraken over annulering na inschrijving en betaling zijn standaard, ongeacht de reden van annulering.
 • Bij annulering twee weken voor start van de activiteit: teruggave volledige betaling.
 • binnen twee weken voor de start: volledig cursusgeld verschuldigd. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
 • Annuleringen of wijzigingen kun je schriftelijk doorgeven aan info@treesengedichten.nl Je ontvangt dan per mail een bevestiging, met toelichting over de bijbehorende financiële afhandeling.

ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVERS

 • Annulering van kleine activiteiten vinden plaats op dezelfde wijze als annulering van activiteiten met particuliere deelnemers.
 • Annulering van grote activiteiten kunnen alleen in overleg tot verandering in betalingsverplichtingen leiden. Daarbij zijn elementen als voorwerk en gereserveerde tijd essentiële punten van gesprek.

ONKOSTEN, REISKOSTEN EN REISTIJD

 • Tenzij ander afgesproken zijn onkosten altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 • Tenzij anders afgesproken is de hoogte van reiskosten de reisafstand maal 0.19 cent per kilometer.
 • Tenzij anders afgesproken geldt dat Trees en Gedichten reistijd van langer dan 1.5 uur van deur tot deur in rekening brengt tegen het basistarief.

Den Haag, 2 oktober 2015, laatste aanpassing 1 januari 2020
Opgesteld door Trees Steeghs, eigenaar van Trees en Gedichten
IBAN NL65ABNA0425796701
KvK 27336772 BTW nr NL001720061B45